Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
Piter Boersma: Liet fan it fjild


hjir wenje mar in stikmannich boeren
trije famyljes it hiele folkje
by de doarpstimpel in dnsjend wolkje
tankje se har god mei trommeroeren


(Ut: In ekskurzje yn de omkriten fan Liangshou fan Wang Wei)

Piter Boersma skriuwt yn syn Neiwurd en ferantwurding:
De ldste Sineeske definysje fan pozy seit, dat in gedicht de
ferwurding is fan in gefoel. De dichter is oandien troch de wrld
om him hinne en jout syn gefoelens wer troch syn wurdkar by
de beskriuwing fan wat him sa oandie. Drby kin it gean om
nderfiningen t it iepenbiere libben, it sjen fan in lnskip,
it ndergean fan de natuer of om priveesaken. Wat my oansprekt
is de direktens en faak ienfld drt dat mei dien wurdt.

Yn dizze bondel stean 50 oersettingen t it hiele trijetzenjierrige
tiidrek fan de klassike Sineeske pozy (1000 foar Kr. - 1900 nei
Kr.). De gedichten binne troch de oersetter keazen t de ferneamde
blomlzing Spiegel van de klassieke Chinese pozie fan W.L. Idema.
Idema brkt yn syn oersettingen gjin rym, Boersma docht dat wol.
Hy fn it nijsgjirrich om de troch Idema brkte foarm te brken mar
woe foar himsels in tdaging krearje: Ynhldlik ha ik Idema sa
krekt mooglik folge, mar nei de foarm kinne myn oersettingen
bewurkingen neamd wurde.

Piter Boersma (1947) is proazst en dichter. Drnst is er ek
oersetter fan pozy en toaniel.
Foar syn roman It libben sels (1997) waard him yn 1998 de
Gysbert Japicx-priis takend.
Piter Boersma
Liet fan it fjild Sineeske gedichten
Jier fan tjefte: 2014
ISBN.EAN: 978-90-74516-15-0
Tal siden: 104
Ferkeappriis: 10,00
Bestel