Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 
Bartle Laverman: Foar elke man in eigen pake.

Tusken 1968 en 2012 hat Bartle Laverman, dichter en skilder, in lyts potysk oeuvre opboud dat opfalt troch syn eksperiminten, sa as bygelyks Neitins, in lyts bondeltsje mei fersen oer de sabeare dea fan Adri van Hijum, dat in reaksje wie op In Memoriam fan Douwe Tamminga. It wurklikheidsgehalte fan in tekst bepaalt net de literre kwaliteit, wie it boadskip.

Mei Foar elke man in eigen pake (2012), foarmjn troch Jelle Post, foeget Laverman wer in nij aspekt ta oan syn oeuvre: lange ferheljende fersen dy't rjocht dogge oan de tspraak fan David Hume dat dichters beropsligers binne dyt altyd besykje om harren belidenissen foar wier troch gean te litten!
Bartle Laverman
Foar elke man in eigen pake
Jier fan tjefte: 2012
ISBN.EAN: 978-90-74516-12-9
Tal siden: 34
Ferkeappriis: 8,50