Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 

Bartle Laverman
Underweis nei Walhalla


Dit boek is de postm tjne bondel fan de yn 2020 ferstoarne dichter Bartle Laverman. Yn de bondel binne binne ek fiif fbyldingen fan skilderijen fan Laverman opnommen.

It definitive manuskript foar de bondel wie begjin 2020 klear. De dichter hie problemen mei syn snens en fielde de dea doe al tichterby kommen. De gedichten tsjgje fan ferbnens mei de wrld, mei de minsken om him hinne, mar foarmje foaral ek in wjerslach fan syn persoan. De ynhld fan de bondel is wat er yn lste ynstnsje neilitte woe.


Bartle Laverman, Underweis nei Walhalla
Jier fan tjefte: 2021
ISBN/EAN
9789074516372
Tal siden: 56
Ferkeappriis: 15,00