Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFŪK
Thśs
Poėzij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 
Carla van der Zwaag: Mika-eagen

Mika-eagen
is de debśtbondel fan Carla van der Zwaag (1951). Tegearre mei har twalingsus ūntduts se op trettjinjierrige leeftyd yn ’e  boekhannel in dichtbondel fan Hanny Michaelis. Rillegau makke se har eigen gedichten. Nei har trouwen, trije bern en 25 jier foar de klasse wie der wer tiid foar dichtsjen en tekenjen.

Yn Mika-eagen komt in breed ferskaat oan tema’s en ūnderwerpen foarby. De gedichten binne ūnderbrocht yn de ōfdielingen Jeugd, De wrāld, Mei fakānsje en Ik. Carla van der Zwaag ūndergiet har libben en de wrāld mei blidens en swiersettigens. De bondel tsjūget fan ljocht en tsjuster.


Carla van der Zwaag: Mika-eagen
Jier fan śtjefte: 2022
ISBN/EAN
9789074516518  
Tal siden:  43
Ferkeappriis: € 15,00