Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AF█K
Th˙s
PoŰzij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
 
D. A . Tamminga
In memoriam


Froukje Reitsema en Popke van der Zee ferlearen elk in bern. Achttjin en santjin jier letter meitsje sy tegearre in foarstelling oer de űnmacht om mei dat fertriet om te gean. Fan harren sels, mar ek fan harren omjouwing. Foar dy nei dy waard spile űnder regy fan Janneke de Haan en gearstald troch Bouke Oldenhof op basis fan ynterviews  mei de beide spilers, ˘fwiksele mei fragminten ˙t de syklus In memoriam dyĺt Douwe Tamminga skreau nei oanlieding fan it ferstjerren fan syn iennichste soan (de syklus waard foar it earst publisearre yn 1968). By gelegenheid fan de foarstelling ferskynt dizze spesjale ˙tjefte as oantinken oan de foarstelling en om de monumintale syklus yn syn gehiel lŕze te kinnen.


D. A . Tamminga
In memoriam
Mei de NederlÔnske oersetting fan Theun de Vries en fotografy fan Marisa Filleb÷ck, yn foarmjouwing fan Geartsje van der Zee.
Jier fan ˙tjefte: 2016
ISBN.EAN: 978-90-74516-23-5
Tal siden: 32

Ferkeappriis: Ç 10,00
Bestel