Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 
Geart Tigchelaar: Leech hert yn nij jek

Yn leech hert yn nij jek, syn earste dichtbondel, rekkenet Geart Tigchelaar (1987) f mei it ferline, mar sjocht ek foart. In besykjen dat de iene kear better slagget as de oare kear. Dat leveret pozy op dyt skjirret, dyt echt is, dyt libbet en stjert as in hert.

wy slachten mekoar
snijden bonken t
raanden it smoar yn e maaitiidssinne
waarden wei troch de iepen hikke
(t: slachtfee)

Geart Tigchelaar (1987) debutearre yn 2010 mei de kaairoman De kweeste fan ridder Piter (skreaun tegearre mei Dirk Jan Muntendam). In jier letter ferskynde syn humoristyske ferhalebondel oer in luzehshlding, Lshlding en yn 2015 kaam syn oersetting fan Erik of it lyts ynsekteboek fan Godfried Bomans t. Geart Tigchelaar is redakteur fan it literr tydskrift Ensafh, drt er gedichten, proaza en resinsjes yn publisearret, sawol yn de papieren edysje as op e webside (ensafh.nl). Drnst publisearret er ek yn it ynternettydskrift Y-skrift (skanomodu.nl)
Geart Tigchelaar
Leech hert yn nij jek
Jier fan tjefte: 2016
ISBN.EAN: 978-90-74516-18-1
Tal siden: 60
Ferkeappriis: 10,00