Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 
Geart Tigchelaar: Oer de streek


kom fertel my

de lingte fan e diken

wurdt net teld yn kilometers

elke beam, reithintsje en hazze

fertelle dy it ferhaal fan e flakte
begrinzge troch t ferwulft en seedyk

de iepen ein fan it ferhaal

is oan dy

de lingte wurdt net teldGeart Tigchelaar (1987) wie yn 2021-2022 Streekdichter fan Noardeast-Frysln. Yn dy funksje hat er in soad oer de streek skreaun, net allinnich yn opdracht mar ek frij wurk. Fierders hat er tal fan projekten op priemmen setten om de pozy letterlik en figuerlik op e dyk te bringen en sadwaande nder de minsken. Dy twa jier Streekdichterskip komt yn e bondel Oer de streek byinoar.

Geart Tigchelaar: Oer de streek
Jier fan tjefte: 2023
ISBN/EAN
9789074516525 
Tal siden:  79
Ferkeappriis: 15,00