Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 


Ommers - proazagedichten
Geart Tigchelaar

Yn dizze bondel stean proazagedichten. Prozaysk fan styl mar troch de kompaktens en de byldrike taal foarmje se pozy. Yn Ommers spylje bonkerakken ksylofoan op ribbekasten, hat God bestjoer oer snbakken en gle boeken harren eigen siden wiet.

Geart Tigchelaar (1987) hat foar syn earste bondel Leech hert yn nij jek de D.A. Tammingapriis wn yn 2017 en de Obe Postmapriis foar syn Bomans oersetting Erik of it lyts ynsekteboek yn 2016. Yn 2018 waard syn debtroman Bste jonge nominearre foar de Rink van der Veldepriis.
Geart Tigchelaar: Ommers
Jier fan tjefte: 2020
ISBN/EAN
9789074516396
Tal siden: 55
Ferkeappriis: 15,00