Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 
Gideon Samson, oersetting Geart Tigchelaar
Swarte Swan.

Do moatst it earst belove.
Wat moat ik belove?
Datst my noait yn de steek litst.
Fansels lit ik dy noait yn de steek.
En do moatst belove datst altiten fan my hlde silst.
Do bist myn suske!
Ja mar beloofst it?

Rifka hat wat geweldichs betocht. Se betinkt altiten al goeie dingen, mar sa goed as no is it
hast noait. Ja, okee, Duveke seit dan miskien wol dat it net kin, mar wat wit dy der no fan?
Rifka lit har troch net ien tsjinhlde. Se sil de hiele wrld foar gek sette.
In goed sklplak fine. Dat is it wichtichst. Rifka moat dr klean en iten ferstopje, en drnei
harsels. Wilens krije har lden twa prachtige brieven en dan giet alles fst krekt sat se it
ttocht hat.
It is in yngewikkeld plan. Gelokkich is Rifka it tkste famke fan e wrld. Mei in lyts bytsje
help fan Duveke wurdt dit de stunt fan e iuw. Rifka hat oan alles tocht. Dus wat kin der noch
misgean? Neat dochs?
Gideon Samson, oersetting Geart Tigchelaar
Swarte Swan
Jier fan tjefte: 2018
ISBN/EAN 978-90-74516-27-3
Tal siden: 210
Ferkeappriis: 15,00