Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 
Heinrich Hoffmann: Smoarge Piter of fleurige ferhalen en grappige printen

Sjoch ris oan, hjir stiet er.
Fij, dy Smoarge Piter!
Fan de hannen beide
liet er him de neilen
net ris knippe hast in jier,
kjimme liet er net syn hier.
Fij! rp elk, dr giet er,
wat in Smoarge Piter!


Der Struwwelpeter is it bekendste Dtske printsjeboek. Gjin oar berneboek op e wrld is langer snder nderbrekking tjn wurden, en mei oersetting yn oer de tachtich talen en dialekten hat it in wrldomfiemjende ferspreiding fn.
De ferhalen ntstiene yn e jierren 1844-1847 yn Frankfurt am Main en wiene it gelegenheidswurk fan dr. Heinrich Hoffmann (1809-1894). Omt er yn e boekhannel gjin passend berneboek fn foar syn soantsje besleat er om sels oan e slach te gean. En sa ntstiene de berime ferhalen mei tekeningen.
Heinrich Hoffmann
Smoarge Piter of fleurige ferhalen en grappige printen
Berneboek
Oersetting t it Dtsk: Jacobus Q. Smink
Oarspronklike title: Der Struwwelpeter
Jier fan tjefte: 2010
ISBN: 978-90-74516-11-2
Tal siden: 32
Ferkeappriis: 12,90