Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 
Jacobus Q. Smink: Tongermolke.

Tongermolke
is in bondel mei gedichten dyt oankomme:

men byt inoar en feecht deryn
gjin stikje fel of it hat in skram
men leit it by, ferjit it gram
en oer alles leit in skynJacobus Quiryn Smink debutearre yn 1983 mei de dichtbondel Aprte fersen. Tongermolke is syn tsiende bondel. Yn 2013 waard him foar de bondel Sondelfal de Gysbert-Japicx-priis takend. Smink hat ek oersettingen op syn namme: De lytse prins fan Antoine de Saint-Exupry, It achterhs fan Anne Frank en de bondel mei njoggentjinde ieuske bernegdichten Smoarge Piter fan Heinrich Hoffmann.
Jacobus Q. Smink
Tongermolke
Jier fan tjefte: 2015
ISBN.EAN: 978=90-74516-17-4
Tal siden: 64
Ferkeappriis:  10,00