Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 
Jetze de Vries:  Fjoerdnsers

Fjoerdnsers is de debtbondel fan Jetze de Vries (Harns). Syn pozy is byldryk en boartlik. Hy skriuwt mei ynmoed en humor oer de wrld en syn taal kin as in pook yn de ferbylding reakelje.

it ljochte reid op e earm

sinnestrielen yn dyn lange hier

dyn fjild in fris lekken

it nt it wljen

dzeljend op e jn

drt dnse wurdt

yn e rs fan gleone lden


Sa stookt er it fjoer op: slynt it wurd fan de flam, dnset in sin oer gleone koallen. De Vries beweecht him gauris tusken de dream en de werklikheid, tusken it ferline en de aktuele tiid. Syn ld is sft en tear. Syn fersen prikelje.Jetze de Vries:  Fjoerdnsers
Jier fan tjefte: 2021
ISBN/EAN
9789074516440
Tal siden: 55
Ferkeappriis: 15,00