Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 
Jol Hut: Wurd fr wurd fr wurd

Form en taal spylje yn dizze bundel in grutte rol. Se binne stjoerend fr de pozy fan Jol Hut. Wy de bundel iepenslacht, sal miskien even mei de egen knipperje, want wat deryn te lzen falt is steld yn Sdwesthoeks Frys yn e eigen spelling fan e auteur.

Wat drnei opfalt binne de minimalistise form, de bondige ferwurding en de autobiografise ynhld fan e gedichten. Hut syn pozy is intym en brekbar, mar troch syn oanpak wurde drbij swirte en sentimentaliteit op oustn holden.

Jol Hut: Wurd fr wurd fr wurd
Jier fan tjefte: 2023
ISBN/EAN
9789074516532
Tal siden:  49
Ferkeappriis: 15,00