Bestelling op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 

Klaas Rusticus: Linte Ruardi


Yn koarte fragmintaryske ferhalen ropt Klaas Rusticus yn dit boek in byld op fan it libben fan syn alter ego Linte Ruardi. In byld fan libben en dream: syn jeugd, syn folwoeksen libben, syn lderdom. It realistyske oerhearsket yn it begjin mar geandewei ntstiet in soarte fan surrealistyske werklikheid. De jeugd en it folwoeksen libben lizze drby hieltyd mear in stimpel op it ld wzen.

Rusticus skreau  earder de ferhalebondel De brimstige ingel (2013) oer syn jeugd yn Snits en oer wat er belibbe as filmregisseur yn benammen eardere eastbloklannen.

Klaas Rusticus:
Linte Ruardi

Ferhalen

Jier fan tjefte: 2021
ISBN/EAN  9789074516457 
Tal siden: 197
Ferkeappriis: 20,00