Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 


Eigentrieds, gearstalling en oersetting: Lubbert Jan de Vries

Amerikaanske nhillige en net-autentike outlaw en beatpozij.

Guon dichters yn dizze bondel binne wis by in grutter publyk bekend of sels wrldferneamd. De 19e -iuwer Walt Whitman sil de ferneamdste wze. Mar ek William Carlos Williams t it begjin fan de 20e iuw is in grutte namme krekt as Allen Ginsberg, dyt yn de twadde helte fan de foarige iuw furoare makke. Der binne ek dichter-muzikanten by, sa as punkrocker Patty Smith en rockikoan Jim Morrisson, sjonger fan de The Doors.

De term outlaw is ferbn oan de titel fan in blomlzing fan wurk fan underground-dichters t de perioade fuort nei de Twadde Wrldoarloch.

Oersetter en gearstaller Lubbert Jan de Vries skriuwt: It is pozy dyt men better weistopje en geheim hlde kin. Want skreaun tsjin de oerhearskjende kultuer en oer de wiere stn fan ln en minskdom. Skreaun t de ndergrn wei wrottend nei de boppegrn. Foar dit boek is troch Lubbert Jan de Vries in kar makke t 162 jier pozy t de ndergrn troch dichters drt er guon fan oantsjut as wyldbern fan Whitman.

Eigentrieds is in unyk boek, ek omt de foarmjouwing fan Jelle Post treflik op de sfear en de ynhld oanslt.
Lubbert Jan de Vries (gearstalling en oersetting): Eigentrieds
Jier fan tjefte: 2020
ISBN/EAN
9789074516341
Tal siden: 149
Ferkeappriis: 18,00