Bestelling op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 

Oar hs - Et andet hus

Fryske en Deenske pozy yn twatalige oersetting.

De alderearste Frysk-Deenske blomlzing presintearret oersette fersen fan fjouwer dichters t Frysln en fiif Deenske dichters, allegear t Aarhus. It idee foar de blomlzing ntstie doet de Fryske dichters in besite brochten oan Aarhus en fielden dat hja harren in oar hs fn hienen, fandr de titel Oar hs/Et andet hus.

Mei gedichten fan: Elmar Kuiper, Geart Tigchelaar, Cornelis van der Wal, Syds Wiersma, Annemette Kure Andersen, Tomas Dalgaard, Peter Laugesen, Mads Mygind en Carsten Rene Nielsen.
Underskate dichters, Oar hs Et andet hs

Fryske en Deenske pozy yn twatalige oersetting

Frisisk og dansk lyriki tosproget oversttelse

Jier fan tjefte: 2021
ISBN/EAN 9789074516365 
Tal siden: 111
Ferkeappriis: 21,50