Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 
Pier Boorsma: De manigeyske twaspjalt

Ik lies de altyd positive gedichten fan Obe Postma. Ik tocht: soe it libben Postma, dyt syn hiele libben bij syn suster wenne en nea in homoseksuele relaasje hie, nea benearre ha? Je lze der neat oer.

Ik tocht: bij mij sil it oars. De absurditeit en skaadkanten fan it libben sat dy foarkomme yn it wurk fan Bukowski en oare beatdichters steane mij ddlik foar eagen en ha mij fierhinne foarme. Dy eleminten komme neist de goede kanten fan it libben yn dizze bondel ta utering.

Pier Boorsma: De manigeyske twaspjalt
Jier fan tjefte: 2023
ISBN/EAN
9789074516549
Tal siden:  28
Ferkeappriis: 12,00