Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 
Vita Brevis

dreamers wiene wy
gearhokjend
yn it hs fan de nacht
liezen wy de manifesten
eangst beklaaide de muorren
nestele him flsterjend
yn gebearten en efter wurden

De bondel Vita Brevis is tjn ta gelegenheid fan de fiifensantichste jierdei fan de auteur Pier Boorsma. De tsien gedichten binne keazen troch de dichter sels.
Pier Boorsma
Vita Brevis
Jier fan tjefte: 2019
ISBN/EAN 9789074516303
Tal siden: 18
Ferkeappriis: 7,50