Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 
Piter Boersma: It libben fan Fimme Lap

Fimme Lap, hikke en tein yn Wettergea, wurket snt syn fjirtjinde op e helling yn it doarp. Syn frije tiid besteget er oan fiskjen. Hy is yn in hshlding mei acht bern de iennichste, dyt yn syn berteplak hingjen bleaun is. Hy is troud en hat trije bern. Om syn fiifenfjirtichste hinne komt er yn e kunde mei in Dtske keunstner. Dy hat him mei syn frou yn Wettergea nei wenjen set en de omgong mei Helmut Wahrig bringt Fimme ek ta de skilderkeunst. Nst hellingman en frijetiidsfisker wurdt er ek skilder. Dat it skilderjen him sa yn e besnijing krijt, hat lykwols syn wjerslach op syn frou Tetsje. It hat gefolgen foar Fimme syn libben mei har en Tetsje set ek in stap.

Tusken Fimme en Helmut bestiet mear oansluting as allinne op it md fan e keunst. Fimme is hellingman, Helmut syn heit wie it. In deadlik barren yn e Twadde Wrldoarloch yn Wettergea ferbynt harren en ek it feit dat se beide de oarlochsellinde ntrn binne, Fimme de tewurkstelling yn Dtsln en Helmut hoegde it leger net yn. Nst omtinken foar keunst en literatuer slacht yn it bysnder Helmut Wahrig syn faksinaasje foar it libben en de keunst fan Joseph Beuys, syn tsjinpoal yn de keunst, op Fimme oer.

It libben fan Fimme Lap is Piter Boersma syn tolfde proazawurk. Drnst publisearre er tsien dichtbondels. Yn 1998 waard him foar syn roman It libben sels de Gysbert Japicx-priis takend.

Piter Boersma: It libben fan Fimme Lap
Jier fan tjefte: 2024
ISBN/EAN
9789074516570
Tal siden:  330
Ferkeappriis: 25,00