Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 

Piter Boersma: Under Hildegards tsjen

Hildegard van Bingen (1098-1179) wie in Dtske non en yn har tiid in grutheid. Se stifte twa kleasters, skreau fizioeneboeken, drt se yn opdracht fan God en ynjn troch syn stim, sat se stelt wrld en kosmos, it roomske leauwe en it hlden en dragen fan de minsken yn behannele. Se korrespondearre drnst omraak mei geastliken en leken, fan heech oant leech. Yn har boeken en brieven fermoanne se de minsken en spruts se harren tagelyk ek moed yn. Se skreau kosmologyske, plantkundige en medyske ferhannelingen en komponearre geastlike lieten neffens de gregoriaanske tradysje, mar op in eigen manier. Benammen troch har genskundige en muzikale neilittenskip is se hjoed-de-dei by in grut publyk bekend.

Piter Boersma rekke fan har yn e ban en lei yn in syklus fjouwerrigele gedichten syn byld fan Hildegard fst.

withoefolle oer har is spekulaasje
feit en fiksje foarme ta in amalgaam
hildegard fan bingen is in kreaasje
ik meitsje fan har in my passende faam
Piter Boersma: Under Hildegards tsjoen.
Jier fan tjefte: 2020
ISBN/EAN
9789074516358 
Tal siden: 87
Ferkeappriis: 15,00