Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFŪK
Thśs
Poėzij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
Piter Boersma
Liet fan it fjild
Bartle Laverman
Foar elke man in eigen pake
Jacobus Q. Smink
Tongermolke
Geart Tigchelaar
Leech hert yn nij jek
Poėzij
Jacobus Q. Smink
Adams apel
Syds Wiersma
Raffelwjok
Bartle Laverman
In echte Fries
D.A. Tamminga
In memoriam
Cornelis van der Wal
Wolf yn harnas
Sipke de Schiffart
Oan dy tinke
Beart Oosterhaven
Koarde fan 'e tiid
Pier Boorsma
Vita Brevis
Syds Wiersma
Lān sūnder ljurk
Gerrit de Vries
Unlān
Lubbert Jan de Vries:
Eigentrieds
Piter Boersma
Under Hildegards tsjoen
Geart Tigchelaar
Ommers, Proazagedichten
Elmar Kuiper
Wite Mūle, Swarte Molke
Hidde Boersma
Dūnsje mei de Derwysk
Ferskate dichters
Oar Hūs / Et andet Hus
Bartle Laverman
Underweis nei Walhalla
Jetze de Vries
Fjoerdūnsers
Sipke de Schiffart
In running gag om te gūlen
Carla van der Zwaag
Mika-eagen
Syds Wiersma
Skaadhūn
Geart Tigchelaar
Oer de streek