Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 
Sipke de Schiffart (Longerhou, 1959) wikselt humor, synisme, plompens en oerdriuwing f mei tearens en weemoed. Syn gedichten waarden regelmjittich publisearre yn nder oaren it literr tiidskrift Ensafh. Yn 2012 ferskynde syn ferhalebondel Wat it is om bang te wzen.

fan jo famylje moatte jo it ha

doet ik sei
dat myn achterneef
boargemaster is
fan Achtkarspelen,
in gemeente
mei wol
tritichtzen ynwenners
en in oerflak
fan mear as
hndert kante kilometer,
glide Tetske
fan har barkruk f
en foel my
yn de earmen


Sipke de Schiffart
Oan dy tinke
Jier fan tjefte: 2017
ISBN/EAN 978-90-74516-25-9
Tal siden: 103
Ferkeappriis: 15,00