Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 

Sipke de Schiffart:
Salang as it libben duorret - ferhalen


Sipke de Schiffart sjokkearret, it minskelibben hat brike en mle kanten, mar hy docht dat mei humor. De Schiffart is in skriuwer dyt wat oandoart. Hy toant him drby in ferteller pur sang mei in soepele styl. Syn ferhalen rinne as in trein. Sipke de Schiffart stiet foar lswille.

Sipke de Schiffart: Salang as it libben duorret - ferhalen.
Jier fan tjefte: 2023
ISBN/EAN
9789074516556  
Tal siden:   237
Ferkeappriis: 20,00