Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 
Syds Wiersma:  Ln snder ljurk

Ln snder ljurk is de fjirde dichtbondel fan Syds Wiersma (Grou, 1963).

De gedichten yn dizze bondel binne fan de lste trije jier. Folle mear as yn syn eardere dichtwurk jout Wiersma syn fyzje en potyske reaksje op de aktualiteit. De bondel set tein mei in ierdsk petear mei de dichter Obe Postma; oer syn dichterskip en de alarmearjende situaasje fan it Fryske ln. Yn de skiften dyt folgje, komt de aktualiteit wiidweidich oan bod: yn maatskiplike en persoanlike nderwerpen, fan polityk oant sport, oer leafde en ferlies. Tuskentroch is de dichter op e strn yn Frysln en drbten.

Lykas yn syn eardere bondels hantearret de dichter in ferskaat oan fersfoarmen. Gedichten mei in fst tal wurdlidden op in rigel wurde fwiksele troch frije fersen. It twadde skift is in rige sonnetten. De measten drfan ferskynden earder op de webside fan it Frysk dichterskollektyf RIXT, drt Wiersma ien fan de oprjochters fan is.

Los fan aktuele temas toant Ln snder ljurk de oanhldende syktocht om in lyryske stimme.
Drt de ljurk t de greiden ferdwn, besiket dizze dichter te sjongen drt er kin. Om de taal fan de dichtfgel te hoedzjen en te fieren. Soms bidt er ek in nij kaddysj, skreaun by it ferlies fan dierberen.
Syds Wiersma
Ln snder ljurk
Jier fan tjefte: 2019
ISBN/EAN
9789074516334
Tal siden: 102
Ferkeappriis: 15,00