Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 
Syds Wiersma: Raffelwjok

Raffelwjok is de twadde dichtbondel fan Syds Wiersma (1963). It is in seleksje t fiifentweintich jier (foar in part sliepend) dichterskip. Yn 1992 debutearre er mei de bondel Alles wat ik net betinke woe. Om 1995 hinne hold er op mei it skriuwen fan pozy. Tsien jier letter kamen de driuw en wille werom, earst mei Nederlnske gedichten, de lste jierren ek wer mei Fryske. De raffelwjokken yn dizze nije bondel binne net gronologysk oardere. Ald en nij steane trochinoar en binne min of mear tematysk oardere. Lnskip, leafde, leauwen en de betsjutting fan it skriuwen sels binne foar Wiersma wichtige boarnen fan ynspiraasje en wurde gauris yninoar ferflochten.


Syds Wiersma
Raffelwjok
Jier fan tjefte: 2016
ISBN.EAN: 978-90-74516-21-1
Tal siden: 70
Ferkeappriis: 12,00